Home

REFLECTIE OP HET RECHT

Dagelijks worden juristen in hun werk – als advocaat, wetgevingsjurist, politicus, bedrijfsjurist, rechter, ambtenaar, juridisch adviseur of wetenschapper – geconfronteerd met keuzes in het recht. Wetten en regels ontstaan niet vanzelf; zij zijn gebaseerd op visies op de rol van overheid, samenleving en markt. Europese Richtlijnen en verordeningen weerspiegelen de denkbeelden over interventie in het Europees maatschappelijk en economisch leven. Strafrechtelijke bepalingen komen voort uit normatieve overwegingen wat wel kan en wat niet. Recht is dus niet louter iets van juridische techniek, van juridische systematiek en van logische interpretatie; recht heeft alles te maken met principiële vooronderstellingen, met ethische reflectie en met bezinning op de vraag wat voor type samenleving wenselijk is.

De Christen Juristen Vereniging, wil rechtsvragen in samenhang plaatsen met morele reflectie en met aandacht voor de betekenis van ideële ‘voorvragen’. Bestuursrechtelijk interveniëren, arbeidsrechtelijke waarborgen in het Burgerlijk Wetboek, strafrechtelijke regels op medisch-ethisch gebied, sociaal zekerheidsrecht; het heeft alles van doen met normatieve visies op straat en maatschappij.

De CJV plaatst deze reflectie in het perspectief van christelijk-sociale inspiratie. Anders gezegd, de CJV wil vragen rondom ‘wat’ en ‘hoe”verbinden met vragen rondom ‘waarom’ en ‘waartoe’. Spiritualiteit en zingeving komen hoger op de maatschappelijke agenda. De betekenis van het ‘debat over de moraal’ neemt toe. Geldt dit alles dan ook niet voor de sfeer van het recht? De CJV denkt van wel.

PREADVIES

Elk jaar wordt in de tweede helft van mei de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vergadering staat primair in het teken van de behandeling van het preadvies. In de preadviezen wordt ingegaan op actuele, betekenisvolle juridische onderwerpen. De preadviseur geeft een toelichting, gevolgd door een reactie van een referent en een discussie met de aanwezige leden.

AANKONDIGING

ALV 7 oktober 2022

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 7 oktober 2022. De vergadering vindt plaats in het auditorium van Rudolf Magnus (Vondellaan 94, 3521 GH Utrecht), vanaf 14.00u.

Responsief strafprocesrecht in een netwerk van rechtsbetrekkingen

Tijdens de vergadering zal prof. dr. Marianne Hirsch Ballin, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, haar preadvies met als titel ‘Responsief strafprocesrecht in een netwerk van rechtsbetrekkingen’.

In haar preadvies verkent prof. Hirsch Ballin de wijze waarop het strafprocesrecht kan beantwoorden aan een, ten gevolge van digitalisering en internationalisering, complexer geworden netwerk van rechtsbetrekkingen bij rechtshandhavend overheidsoptreden. Responsiviteit van het strafprocesrecht in situaties waarin mensenrechten in het geding zijn, maakt een hernieuwde theoretische doordenking nodig. Die wordt in het preadvies gevonden in een netwerktheorie van het strafprocesrecht. Hierin wordt de verbinding gelegd met in andere domeinen, zoals het bestuursrecht en het gegevensbeschermingsrecht, gevormde rechtsbetrekkingen.

Uw aanmelding ontvangen wij graag via info@christenjuristen.nl. Introducees en overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt 35 euro per jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Aanmelden kan via het onderstaande formulier:


  Naam:

  Adres:

  Email:

  Telefoonnummer:

  Geschiedenis

  De CJV is een bijzondere vereniging met een lange geschiedenis. De CJV is voortgekomen uit een kritische studiekring die in 1920 door prof. mr. A. Anema werd opgericht. In die tijd kwam de studiekring om de twee weken bijeen bij hem thuis in Zandvoort…

  Samenstelling bestuur

  Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Mr.dr. Teunis van Kooten (voorzitter)
  • Mr.dr. Jan Gooijer (penningmeester)
  • Prof.mr.dr. Johan Wolswinkel
  CJV / Jonkersgang 8 / 1391 DS / Abcoude / E-mail: info@christenjuristen.nl