Home

REFLECTIE OP HET RECHT

Dagelijks worden juristen in hun werk – als advocaat, wetgevingsjurist, politicus, bedrijfsjurist, rechter, ambtenaar, juridisch adviseur of wetenschapper – geconfronteerd met keuzes in het recht. Wetten en regels ontstaan niet vanzelf; zij zijn gebaseerd op visies op de rol van overheid, samenleving en markt. Europese Richtlijnen en verordeningen weerspiegelen de denkbeelden over interventie in het Europees maatschappelijk en economisch leven. Strafrechtelijke bepalingen komen voort uit normatieve overwegingen wat wel kan en wat niet. Recht is dus niet louter iets van juridische techniek, van juridische systematiek en van logische interpretatie; recht heeft alles te maken met principiële vooronderstellingen, met ethische reflectie en met bezinning op de vraag wat voor type samenleving wenselijk is.

 

De Christen Juristen Vereniging, wil rechtsvragen in samenhang plaatsen met morele reflectie en met aandacht voor de betekenis van ideële ‘voorvragen’. Bestuursrechtelijk interveniëren, arbeidsrechtelijke waarborgen in het Burgerlijk Wetboek, strafrechtelijke regels op medisch-ethisch gebied, sociaal zekerheidsrecht; het heeft alles van doen met normatieve visies op straat en maatschappij.

 

De CJV plaatst deze reflectie in het perspectief van christelijk-sociale inspiratie. Anders gezegd, de CJV wil vragen rondom ‘wat’ en ‘hoe”verbinden met vragen rondom ‘waarom’ en ‘waartoe’. Spiritualiteit en zingeving komen hoger op de maatschappelijke agenda. De betekenis van het ‘debat over de moraal’ neemt toe. Geldt dit alles dan ook niet voor de sfeer van het recht? De CJV denkt van wel.

PREADVIES

Elk jaar wordt in de tweede helft van mei de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vergadering staat primair in het teken van de behandeling van het preadvies. In de preadviezen wordt ingegaan op actuele, betekenisvolle juridische onderwerpen. De preadviseur geeft een toelichting, gevolgd door een reactie van een referent en een discussie met de aanwezige leden.

AANKONDIGING

ALV 21 juni 2019

 

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 21 juni 2019. De vergadering vindt dit jaar plaats in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (dichtbij station Amsterdam Zuid).

Het programma ziet er als volgt uit.

Vanaf 14.00: Inloop
14.15 – 15.00: Huishoudelijk gedeelte ALV
15.00 – 17.15: Inhoudelijk gedeelte ALV
Vanaf 17.15: Borrel

Norm en normativiteit in het vermogensrecht
Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering zal prof. mr.dr. W.H. van Boom (hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden) zijn preadvies getiteld ‘Norm en normativiteit in het vermogensrecht’ presenteren. Van Boom schrijft dat zijn bijdrage gaat over “de bestudering van privaatrecht als normatieve ordening, over het vraagstuk van de normatieve grondslagen van het privaatrecht.” Streeft het vermogensrecht feitelijk gezien de verdelende rechtvaardigheid na of juist niet, of gaat het om de vraag of het goed, terecht, rechtvaardig of welvaartverhogend is indien het vermogensrecht verdelende rechtvaardigheid nastreeft? En waaraan ontlenen die normen hun inhoud? Wat is
vermogensrechtelijke rechtvaardigheid eigenlijk? Deze vragen raken aan ideologische keuzes die verscholen liggen onder het positieve recht.

In zijn oratie merkte Van Boom al op dat hiervoor al heel lang in het privaatrechtelijk discours weinig aandacht is. Hij zwengelt het debat hierover aan.
Deze vraagstukken zijn binnen de CJV meermaals aan de orde geweest. Bij uitstek dus een thema voor onze vereniging en uw mening hierover is meer dan welkom!

Uw tijdige aanmelding of bericht van verhindering voor bovengenoemde algemene ledenvergadering ontvangen wij graag per e-mail: info@christenjuristen.nl.

Introducees en overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt 35 euro per jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Aanmelden kan via het onderstaande formulier:

 

Naam:

Adres:

Email:

Telefoonnummer:

Geschiedenis

De CJV is een bijzondere vereniging met een lange geschiedenis. De CJV is voortgekomen uit een kritische studiekring die in 1920 door prof. mr. A. Anema werd opgericht. In die tijd kwam de studiekring om de twee weken bijeen bij hem thuis in Zandvoort…

Samenstelling bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Mr. Teunis van Kooten (voorzitter)
  • Mr. Jan Gooijer (penningmeester)
  • Mr. Joram Verstoep (secretaris)
  • Mr.dr. Johan Wolswinkel
CJV / Stigterhof 2 / 1391 JC / Abcoude / E-mail: info@christenjuristen.nl