Christen Juristen Vereniging

ALV 2019

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 21 juni 2019. De vergadering vindt dit jaar plaats in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (dichtbij station Amsterdam Zuid). Het programma ziet er als volgt uit.

Vanaf 14.15: Inloop
15.00 – 15.30: Huishoudelijk gedeelte ALV
15.30 – 17.30: Inhoudelijk gedeelte ALV
Vanaf 17.30: Borrel

Norm en normativiteit in het vermogensrecht
Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering zal prof. mr.dr. W.H. van Boom (hoogleraar
burgerlijk recht Universiteit Leiden) zijn preadvies getiteld ‘Norm en normativiteit in het
vermogensrecht’ presenteren.

Van Boom schrijft dat zijn bijdrage gaat over “de bestudering van privaatrecht als normatieve
ordening, over het vraagstuk van de normatieve grondslagen van het privaatrecht.” Streeft het
vermogensrecht feitelijk gezien de verdelende rechtvaardigheid na of juist niet, of gaat het om de
vraag of het goed, terecht, rechtvaardig of welvaartverhogend is indien het vermogensrecht
verdelende rechtvaardigheid nastreeft? En waaraan ontlenen die normen hun inhoud? Wat is
vermogensrechtelijke rechtvaardigheid eigenlijk? Deze vragen raken aan ideologische keuzes die
verscholen liggen onder het positieve recht.
In zijn oratie merkte van Boom al op dat hiervoor al heel lang in het privaatrechtelijk discours
weinig aandacht is. Hij zwengelt het debat hierover aan.
Deze vraagstukken zijn binnen de CJV meermaals aan de orde geweest. Bij uitstek dus een thema
voor onze vereniging en uw mening hierover is meer dan welkom!

U treft dat hier aan: Preadvies 2019

Uw tijdige aanmelding of bericht van verhindering voor de ALV ontvangen wij graag per e-mail:
info@christenjuristen.nl

Introducees en belangstellenden zijn van harte welkom!